Kunlaboro
Temas que constroem um Mundo Melhor!
Desde 25/03/2007 Estatísticas1329454 visitas.

Esperanto

Curso de Esperanto do Portal Kunlaboro

Lições básicas de Esperanto elaboradas pela equipe do Portal Kunlaboro para falantes de língua portuguesa.

Menu

Índice | Vocabulário | Letra K | Letra M | Exercícios

Vocabulário: Labori - Luno

Labori (v.t.) = Trabalhar

Exemplos:
1) horoj da laboro = horas de trabalho.
2) ni dividas la laboron = nós dividimos o trabalho.
3) mi havas bonan laboro = eu tenho um bom trabalho.
4) laboranto de la frateco = trabalhador da fraternidade.
5) la laboro de regenerado = o trabalho de regeneração.
6) honesta ŝvito el laborado = suor honesto do trabalho.
7) laboru por la bono de la aliaj = trabalhe pelo bem dos outros.
8) ili laboros kaj reedukiĝos = eles trabalharão e se reeducarão.
9) ni meditu pri la farenda laboro = meditemos a respeito do trabalho que deve ser feito.

Lakto = Leite

Exemplos:
1) mi trinkas lakton kun kafo = eu bebo leite com café.
2) ŝia lakto estis la plej bona = o leite dela foi o melhor.
3) dankon al Dio pro la lakto! = graças a Deus pelo leite!
4) li prenis la glason da lakto = ele pegou um copo de leite.
5) kiom da lakto vi bezonas? = quanto de leite você precisa?
6) ho, donu al ŝi iom da lakto = oh, dê a ela um pouco de leite.
7) mi donos al vi glason da lakto = eu darei a você um copo de leite.
8) li deziras kukojn kun lakto kaj mielo = ele deseja bolos com leite e mel.

Lando = País, Terra

Exemplos:
1) la lando de Shakespeare = o país de Shakespeare.
2) en Nederlando estas multaj bicikloj = na Holanda há muitas bicicletas.
3) ili iras de lando al lando por prelegi = ele vai de país em país para palestrar.
4) mi vizitis multajn landojn en mia vivo = eu visitei muitos países em minha vida.
5) li prelegos al ni pri sia lando = ele fará uma palestra para nós sobre seu país.
6) la Aventuroj de Alico en Mirlando = as Aventuras de Alice no País das Maravilhas.
7) mia lando havas palmojn, kie kantas sabia = minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá.
8) la koloroj reprezentis la kvar landojn de Oz = as cores representavam os quatro países de Oz.

Larĝa = Largo, Amplo

Exemplos:
1) larĝa je du metroj = com dois metros de largura.
2) li metis larĝan tunikon = ele colocou uma túnica larga.
3) li direktis al mi larĝan rideton = ele dirigiu-me um largo sorriso.

Lasi (v.t.) = Deixar, Largar, Abandonar, Permitir

Exemplos:
1) lasu ŝin trankvila! = deixe-a tranquila!
2) lasu min dormeti = deixe-me cochilar.
3) lasu min paroli plu! = deixe-me falar mais!
4) ŝi ne lasis lin fini = ela não o deixou terminar.
5) li ne lasis min fini = ele não me deixou terminar.
6) mi ne lasis ilin malsataj = eu não os deixarei com fome.
7) mi forlasis la feniciajn diojn = eu abandonei os deuses fenícios.
8) Sokrato lasis neniun skribaĵon = Sócrates não deixou nenhum escrito.
9) mi postlasos al mia familio heredaĵon = eu legarei a minha família uma herança.
10) li ne lasis al mi tempon por demandoj = ele não me deixou tempo para perguntas.

Lasta = Último, Derradeiro

Exemplos:
1) loĝi sur la lasta etaĝo = morar no último andar.
2) li faros la lastan provon = ele fará a última prova.
3) sidi ĉe la lasta vico = estar sentado na última fila.
4) la fino de la lasta rakonto = o final do último conto.
5) mi ne vidis lin lastatempe = ultimamente, eu não o vi.
6) plej bone ridas, kiu laste ridas = ri melhor, quem ri por último.
7) la lastaj minutoj de Pompeo = os últimos minutos de Pompeia.
8) la tridek lastaj paĝoj de la libro = as últimas trinta páginas do livro.
9) la lasta semajno de la monato Majo = a última semana do mês de Maio.

Legi (v.t.) = Ler

Exemplos:
1) legu librojn! = leia livros!
2) ŝi legas libron = ela lê um livro.
3) mi legos por vi = eu lerei para você.
4) vi devas multe legi = você deve ler muito.
5) nur legu, mi petas = somente leia, eu peço.
6) daŭrigu vian legadon = continue sua leitura.
7) post la legado de multaj leteroj = após a leitura de muitas cartas.
8) post la tagmanĝo mi legas ĵurnalon = depois do almoço leio jornal.
9) mi legis nur la interesajn partojn = eu li somente as partes interessantes.
10) legu hodiaŭ nur la unuan duonon = leia hoje somente a primeira metade.

Lerni = Aprender

Exemplos:
1) la lernejo de la vivo = a escola da vida.
2) lerni estas beno = aprender é uma benção.
3) lernu senĉese = aprenda incessantemente.
4) mi havas multaj lernantojn = eu tenho muitos alunos.
5) vi lernos novajn lecionojn = você aprenderá novas lições.
6) ili lernas manlaborojn = eles aprendem trabalhos manuais.
7) vi lernos novajn vortojn = vocês aprenderão novas palavras.
8) mi lernis grandvalorajn lecionojn = eu aprendi lições de grande valor.
9) lernu semi, preparante bonan rikolton = aprenda a semear, preparando uma boa colheita.

Letero = Carta

Exemplos:
1) jen la letero = eis a carta.
2) sendi leteron = enviar uma carta.
3) mi ricevis leteron = eu recebi uma carta.
4) antaŭ ol fermi la leteron = antes de fechar a carta.
5) ili skribis multajn leterojn = eles escreveram muitas cartas.
6) mi tuj skribos leteron al vi = logo escreverei uma carta para você.
7) post la legado de multaj leteroj = após a leitura de muitas cartas.
8) interŝanĝi leterojn en la nova lingvo = trocar cartas na nova língua.
9) mi citos al vi pecon de unu el tiuj leteroj = citarei para vocês um pedaço de uma dessas cartas.

Levi (v.t.) = Levantar, Erguer, Suspender

Exemplos:
1) leviĝis la suno = nasceu o sol.
2) levi sian voĉon = erguer sua voz.
3) ŝi levis la kapon = ela ergueu a cabeça.
4) leviĝu kun la suno = levante-se com o sol.
5) ŝi leviĝis de sia lito = ela levantou-se de sua cama.
6) li leviĝis de la brakseĝo = ele levantou-se da poltrona.
7) li levis sian dekstran manon = ele ergueu sua mão direita.
8) li leviĝis por saluti Martan = ele levantou-se para saudar Marta.
9) li levis la manojn al la ĉielo = ele ergueu suas mãos para o céu.
10) post kelkaj minutoj leviĝos la suno = após alguns minutos nascerá o sol.

Libera = Livre, Isento

Exemplos:
1) libera folio = folha livre.
2) nun vi estas libera = agora você é livre.
3) li ricevis la liberecon = ele recebeu a liberdade.
4) li havis tro da libero = ele tinha liberdade demais.
5) liberigi iun el sklaveco = libertar alguém da escravidão.
6) mi donas al vi la liberecon = eu dou a você a liberdade.
7) ŝi parolis pli kaj pli libere = ela falou mais e mais livremente.
8) morgaŭ mi havos libertagon = amanhã, eu terei um dia de folga.
9) mi havos du monatojn da libertempo = eu terei dois meses de férias.
10) vi agis kun libereco de konscienco = você agiu com liberdade de consciência.

Libro = Livro

Exemplos:
1) legu librojn! = leia livros!
2) mi legis libron = eu li um livro.
3) ŝi legas libron = ela lê um livro.
4) legu en via libro! = leia em seu livro!
5) kie estas la libro? = onde está o livro?
6) verkisto verkas librojn = um escritor escreve livros.
7) jen la libro, kiun vi petis = eis o livro que você pediu.
8) la libro estas sur la tablo = o livro está sobre a mesa.
9) tiu ĉi libro havas sesdek paĝojn = este livro tem 60 páginas.

Lingvo = Língua, Idioma

Exemplos:
1) aŭdu la lingvon! = ouça a língua!
2) lingvaj rajtoj = direitos linguísticos.
3) la internacia lingvo = a língua internacional.
4) la lingvo de alia popolo = a língua de um outro povo.
5) la itala lingvo sonas dolĉe = a língua italiana soa docemente.
6) la lernantoj de fremda lingvo = os alunos de uma língua estrangeira.
7) la penso estas universa lingvo = o pensamento é uma linguagem universal.
8) Hungario protektas la hungaran lingvon = a Hungria protege a língua húngara.

Loĝi (v.i.) = Morar, Residir, Habitar

Exemplos:
1) li loĝas en domo = ele mora em uma casa.
2) loĝi ĉe la gepatroj = morar na casa dos pais.
3) mia filo loĝas kun mi = meu filho mora comigo.
4) vi loĝas en mia koro = você mora no meu coração.
5) mi loĝas en apartamento = eu moro em um apartamento.
6) vi loĝas en bela kvartalo = você mora em um belo bairro.
7) mia bofratino loĝas en alia domo = minha cunhada mora em outra casa.
8) ĉu vi loĝas en domo aŭ en apartamento? = você mora em casa ou em apartamento?

Loko = Lugar, Local (subst.), Localidade

Exemplos:
1) cedi lokon al iu = dar lugar a alguém.
2) li konas la lokon = ele conhece o lugar.
3) mi konas tiun lokon = eu conheço esse lugar.
4) mi bone konas la lokon = eu conheço bem o lugar.
5) mi devas priskribi la lokon = eu devo descrever o lugar.
6) ne mankis laborforto surloke = não faltou mão-de-obra no local.
7) li havas la kapon sur la ĝusta loko = ele tinha a cabeça no lugar certo.
8) ĉiumarde ni vizitas la lokan kinon = todas as terças, nós visitamos o cinema local.
9) ĉiuj lokoj en la teatro estis okupitaj = todos os lugares no teatro estavam ocupados.

Longa = Longo, Comprido (lugar ou tempo)

Exemplos:
1) salto en longo = salto à distância.
2) longe atendi = esperar longamente.
3) ne necesis iri tre longe = não necessitou ir muito longe.
4) tiu vizito estis tre mallonga = essa visita foi muito breve.
5) post longa paŭzo, li daŭrigis = após uma longa pausa, continuou.
6) post nelonge la vendo okazis = após pouco tempo a venda ocorreu.

Ludi (v.i.) = Brincar, Jogar (bola, xadrez, damas), Tocar (piano, violão), Representar, Atuar

Exemplos:
1) venu ludi kun mi = venha brincar comigo.
2) ŝi volis ludi kun ili = ela quis brincar com eles.
3) ŝi ludas gitaron kaj pianon = ela toca violão e piano.
4) la knabino ludis kun sia pupo = a menina brincou com sua boneca.
5) la infanoj povas ludi trankvile = as crianças podem brincar tranquilas.
6) la infanoj ludas ĉirkaŭ la arbo = as crianças brincam ao redor da árvore.
7) vi ludis vian rolon perfekte = você representou seu papel perfeitamente.
8) ili gaje ludis unuj kun la aliaj = eles alegremente brincaram uns com os outros.
9) sur la strato ludis amaso da infanoj = na rua brincava uma multidão de crianças.
10) ambaŭ ludis kune kaj bone amuziĝis = ambos brincaram juntos e divertiram-se bem.
11) ili volis ankaŭ partopreni en la ludado = eles quiseram também participar na brincadeira.
12) neniam ludu kun la sentoj de la proksimulo = nunca brinque com os sentimentos do próximo.

Luno = Lua

Exemplos:
1) la luno lumas! = a lua brilha!
2) la lumo de la luno = a luz da lua.
3) mi amas la lunon = eu amo a lua.
4) plaĉas al mi la luno = agrada-me a lua.
5) la luno estas por geamantoj = a lua é para os amantes.
6) la luno estis grandega nokta lampo = a lua estava uma imensa lâmpada noturna.

Criação: 12 de fevereiro de 2010.
Última Atualização: 3 de março de 2014.

http://kunlaboro.pro.br/esperanto/curso/vocabulario/l