Kunlaboro
Temas que constroem um Mundo Melhor!
Desde 25/03/2007 Estatísticas1347107 visitas.

Esperanto

Curso de Esperanto do Portal Kunlaboro

Lições básicas de Esperanto elaboradas pela equipe do Portal Kunlaboro para falantes de língua portuguesa.

Menu

Índice | Vocabulário | Letra Ĉ | Letra E | Exercícios

Vocabulário: Danki - Dormi

Danki (v.t.) = Agradecer

Exemplos:
1) mi vin dankas = eu te agradeço.
2) dankon, sinjoro = obrigado, senhor.
3) plena de danko = cheio de gratidão.
4) ni danku Dion = agradeçamos a Deus.
5) dankon, mia Dio = obrigado, meu Deus.
6) mi estos danka al vi = eu ficarei grato a você.
7) kun himnoj de danko al Dio = com hinos de gratidão a Deus.
8) mi estos al vi eterne danka = eu te serei eternamente grato.
9) danku Dion pro la glora tasko = agradeça a Deus pela gloriosa tarefa.
10) danku Dion pro la beno de la vivo = agradeça a Deus pela benção da vida.

Daŭri = Durar, Permanecer, Prosseguir, Ter continuidade

Exemplos:
1) daŭrigu vian legadon = continue sua leitura.
2) en la daŭro de dek jaroj = no transcurso de dez anos.
3) ĉe mia jesa gesto li daŭrigis = ao meu gesto afirmativo, continuou.
4) bonvolu daŭrigi, mia kara Lizio = continue, por favor, meu caro Lísias.
5) post longa paŭzo, li daŭrigis = depois de uma longa pausa, continuou.
6) kie estas la daŭrigo de tiu artikolo? = onde está a continuação desse artigo?
7) rimarkinte pli daŭran paŭzon, mi demandis = notando uma pausa mais longa, perguntei.

Decidi = Decidir, Resolver

Exemplos:
1) ŝi fine decidis = ela finalmente decidiu.
2) li decidis iri al la juĝisto = ele decidiu ir ao juiz.
3) mi laŭdas vian decidon = eu louvo sua decisão.
4) ili do decidis foriri = eles então decidiram partir.
5) ili decidas veturi per taksio = eles decidem ir de táxi.
6) ŝi decidis telefoni al Ivo = ela decidiu telefonar para o Ivo.
7) li decidis atendi dek minutojn = ele decidiu esperar dez minutos.
8) ŝi decidis atendi ĝis la morgaŭa tago = ela decidiu esperar até o dia seguinte.
9) la decidoj de la Patro estas justaj kaj sanktaj = as decisões do Pai são justas e santas.

Dekstra = (lado) Direito, Destro, da direita política

Exemplos:
1) li estas dekstra = ele é destro.
2) eksidu dekstre = sente-se à direita.
3) li iris maldekstren = ele foi para a esquerda.
4) nun ni flugu dekstren! = agora, voemos para a direita!
5) la gnomoj estas maldekstruloj = os gnomos são canhotos.
6) li apartenas al dekstra partio = ele pertence a um partido de direita.
7) li golis per la maldesktra piedo = ele fez um gol com o pé esquerdo.
8) en la dekstra bildo estas birdo = na figura da direita há um pássaro.
9) ĉiuj levis la maldekstran piedon = todos levantaram o pé esquerdo.
10) li moviĝis dekstren kaj maldekstren = ele movia-se para a direita e para a esquerda.

Demandi = Perguntar

Exemplos:
1) mi min demandis = eu me perguntei.
2) mi plu demandis = eu perguntei mais.
3) vi eble demandos = você talvez perguntará.
4) pluvo da demandoj = uma chuva de perguntas.
5) mi demandas min, ĉu... = eu me pergunto, se...
6) li certe demandos = ele certamente perguntará.
7) demandu al li, ĉu li scias = pergunte a ele se ele sabe.
8) demandu ĉion, kion vi volos = pergunte tudo que quiser.
9) kiel vi scias? li demandis = como você sabe? ele perguntou.

Devi = Dever, Ser Obrigado a

Exemplos:
1) mi devas agi = eu devo agir.
2) mi devas foriri = eu devo partir.
3) mi devas konfesi = devo confessar.
4) plenumi sian devon = cumprir seu dever.
5) vi devas multe legi = você deve ler muito.
6) li devos ion fari = ele deverá fazer alguma coisa.
7) ni devos trairi la riveron = nós devemos atravessar o rio.
8) vi devas rapidi, estas malfrue = você deve apressar-se, está tarde.
9) oni devas atenti multajn detalojn = deve-se prestar atenção em muitos detalhes.

Deziri = Desejar

Exemplos:
1) mi deziras vojaĝi = eu desejo viajar.
2) ĉu vi deziras kukon? = você deseja um bolo?
3) li deziris informojn = ele desejava informações.
4) li deziris esti kun ŝi = ele desejava estar com ela.
5) la ministro deziras pacon = o ministro deseja paz.
6) dezirante al ili sukceson = desejando sucesso a eles.
7) li deziris scii pri ŝia lando = ele desejava saber a respeito do país dela.
8) ni deziras al vi agrablan vojaĝon = desejamos a vocês uma agradável viagem.

Dika = Gordo, Grosso, Espesso

Exemplos:
1) la libroj estas dikaj = os livros são grossos.
2) li estas tre maldika = ele era muito magro.
3) li kunprenis siajn maldikajn lipojn = ele comprimiu seus finos lábios.
4) li estas nek dika, nek speciale alta = ele não era nem gordo, nem especialmente alto.

Dio = Deus

Exemplos:
1) la amo al Dio = o amor a Deus.
2) la justeco de Dio = a justiça de Deus.
3) je la nomo de Dio! = em nome de Deus!
4) la ordonoj de Dio = os mandamentos de Deus.
5) la Dia penso de Jesuo = o pensamento Divino de Jesus.
6) la senlima boneco de Dio = a bondade ilimitada de Deus.
7) la obeado al la leĝoj de Dio = a obediência às leis de Deus.
8) ĉiuj homoj estas filoj de Dio = todos os homens são filhos de Deus.

Direkti (v.t.) = Dirigir (empresa, avião, automóvel etc), Gerir, Guiar

Exemplos:
1) li direktis sin al la ĉambro = ele dirigiu-se para o quarto.
2) li direktis al mi larĝan rideton = ele dirigiu-me um largo sorriso.
3) la lupo rigardis ĉiudirekten = o lobo olhou para todas as direções.
4) ĉiuj rigardoj direktiĝas al li = todos os olhares dirigiram-se para ele.
5) la knaboj direktis la rigardon al ŝi = os meninos dirigiram o olhar para ela.
6) ili turnis sin al la direkto de la sonoj = eles viraram-se para a direção dos sons.

Diri = Dizer

Exemplos:
1) ŝi tuj diris = ela logo disse.
2) kion vi diris? = o que você disse?
3) li diris nenion = ele não disse nada.
4) mi ne diris tion = eu não disse isso.
5) mi ne povus diri = eu não poderia dizer.
6) ili ne volas diri = eles não querem dizer.
7) ne diru tion, paĉjo = não diga isso, papai.
8) oni diris ke vi edziniĝis = disseram que você se casou.
9) ni du diris samtempe = nós dois dissemos ao mesmo tempo.
10) pardonu, se mi diros ion malplaĉan = perdoe, se eu disser algo desagradável.
11) neniu povus diri, sed tio estis fakto = ninguém poderia dizer, mas aquilo era um fato.

Diversa = Diverso, vário (que oferece vários aspectos)

Exemplos:
1) la diverseco de la temoj = a diversidade dos temas.
2) virinoj de diversaj aĝoj = mulheres de diversas idades.
3) ni serĉu diversdirekte = procuremos em várias direções.
4) mi trovis diversajn esprimojn = eu encontrei diversas expressões.
5) la belega diverskoloreco de la floroj = a belíssima multicoloridade das flores.
6) la diverseco de la individuaj kapabloj = a diversidade das aptidões individuais.
7) esprimi diversajn nuancojn de sentoj = esprimir diversas nuances de sentimentos.
8) komercaĵoj el diversaj partoj de la mondo = mercadorias de diversas partes do mundo.
9) en diversaj domoj sonis harpoj kaj flutoj = em diversas casas soavam harpas e flautas.
10) personoj de diversaj naciecoj kaj religioj = pessoas de diversas nacionalidades e religiões.
11) la plej diversaj instrumentoj de orkestro = os mais diversos instrumentos de uma orquestra.

Doktoro = Doutor, Médico, Pessoa com Doutorado

Exemplos:
1) la doktoro venis = o médico veio.
2) doktoro pri filozofio = doutor em filosofia.
3) la doktoro scias ĉion = o doutor sabe tudo.
4) ĉu vi estas la doktoro Petro? = o Sr. é o Dr. Pedro?
5) certe, diris la doktoro = certamente, disse o médico.
6) la doktoro sidis ĉe la tablo = o doutor sentou-se à mesa.
7) mi devas venigi doktoron = eu devo mandar buscar um médico.
8) vi certe ricevos doktoran titolon = você certamente receberá um título médico.

Dolĉa = Doce, Suave, Meigo
(Dolĉa costuma ser adjetivo, mas também pode representar o nome feminino Dulce)

Exemplos:
1) la lumo estis dolĉa = a luz era suave.
2) ŝi estas simpla kaj dolĉa = ela é simples e doce.
3) la plej dolĉaj rememoroj = as recordações mais cariciosas.
4) la kuko estis treege dolĉa = o bolo era extremamente doce.
5) lia parolo fluis dolĉe kaj agrable = a fala dele fluía doce e agradável.
6) Doroteo dolĉe tuŝis ŝiajn nazon = Doroti tocou suavemente o nariz dela.
7) patrino kaj filo dolĉe interparoladis = mãe e filho conversavam suavemente.
8) via tuŝo havas la dolĉecon de poemo = seu toque tem a doçura de um poema.
9) la dolĉa ĉarmo de la vortoj de la Majstro = o doce encanto das palavras do Mestre.
10) la eterne dolĉaj instruoj de la Kristo = os ensinamentos eternamente doces do Cristo.

Domo = Casa, Prédio

Exemplos:
1) li loĝas en domo = ele mora em uma casa.
2) la domo apartenas al li = a casa pertence a ele.
3) mi restos hodiaŭ dome = eu ficarei em casa hoje.
4) neniu estas en la domo = ninguém está em casa.
5) la knabo restis en la domo = o menino ficou em casa.
6) ŝi proksimiĝis al la domo = ela aproximou-se da casa.
7) en la mezo de la placo staris domo = no meio da praça ficava uma casa.
8) li rigardis la domojn pli atente = ele observou as casas mais atentamente.
9) mi kaj mia domo servos al la Eternulo = eu e minha casa serviremos ao Eterno.

Doni = Dar, Entregar, Ministrar

Exemplos:
1) donu tion al li = dê isso a ele.
2) ŝi sin donis al li = ela se entregou a ele.
3) doni bonan ekzemplon = dar bom exemplo.
4) ŝi donis al li pecon = ela deu um pedaço a ele.
5) kiom da ĝojo tio donas! = quanta alegria isso dá!
6) ŝi donis du filojn al la edzo = ela deu dois filhos ao marido.
7) li donis al mi teon kun sukero = ele me deu chá com açúcar.
8) ŝi aldonis jenajn vortojn = ela acrescentou as seguintes palavras.

Dormi = Dormir

Exemplos:
1) li dormis tre bone = ele dormiu muito bem.
2) li dormas kaj sonĝas = ele dorme e sonha.
3) ili ĉiuj iris dormi = eles todos foram dormir.
4) li dormis la tutan tempon = ele dormiu o tempo todo.
5) ŝi aspektis tre dormema = ela parecia muito sonolenta.
6) li fine decidis iri dormi = ele finalmente decidiu ir dormir.
7) la dormo devas veni nature = o sono deve vir naturalmente.
8) mi dormis trankvile la tutan nokton = eu dormi tranquilo a noite toda.
9) vi dormos en la gastĉambro = vocês dormirão no quarto de hóspedes.

Criação: 12 de fevereiro de 2010.
Última Atualização: 21 de setembro de 2013.

http://kunlaboro.pro.br/esperanto/curso/vocabulario/d